Reklamačný poriadok

Úvod Obchodné podmienky Reklamačný poriadok

 

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných a dodacích podmienok spoločnosti eshop Baby

.
Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom túto prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znateľných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky,  tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho kuriéra. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Kuriér zasielateľskej spoločnosti je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zástupcu kuriérskej spoločnosti.
Ak nie je Kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 2 dní od doručenia zásielky s objednaným tovarom.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné tovar zaslať na adresu uvedenú v kontaktoch, príp. na daňovom doklade, spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu. Reklamácia bude vybavená v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, príp. Občianskeho zákonníka.. Poškodenie tovaru pri preprave k Predávajúcemu, má za následok neuznanie reklamácie. Odporúčame preto tovar zasielať doporučene a poistený.


Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) označenie a popis závady 
b) kópiu daňového dokladu (paragonu)
c) kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)

Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní, od  uplatnenia reklamácie. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Predávajúci nedodá vyššie uvedené podklady, príp. o dobu potrebnú na odborné posúdenie vady. Po uplynutí tejto lehoty má právo Kupujúci odstúpiť od zmluvy, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie Vašich reklamačných nárokov Vám odporúčame kontaktovať nás aj telefonicky. 

Reklamácie sú vybavované:
- telefonicky na čísle +420777591730, 
- e-mailom na eshop.baby@centrum.sk

 

Adresa pre doručenie reklamovaného tovaru:
Balík na poštu
Jana Haluščáková
Poste Restante 969
023 12 Svrčinovec


Nezabudnite uviesť náš mail alebo tel.číslo kurierskej spoločnosti, ktorou budete tovar posielať.

Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný ako poistený balík alebo doporučená zásielka (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu). Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

Copyright 2017 - 2019 © Eshop BABY